Oferowane usługi

Prowadzenie szkoleń dla banków i przedsiębiorstw:

 • Z oceny ryzyka kredytowego,
 • Z oceny projektów inwestycyjnych w formułach „Project Finance” / Corporate Finance” i ustalania warunków kredytowania,
 • Z zakresu finansowania nieruchomości,
 • Z zakresu restrukturyzacji i windykacji.

Przedsiębiorcy podpisujący dokumenty

Obsługa postępowań restrukturyzacyjnych

 • Opracowywanie strategii restrukturyzacyjnej dla dłużników.
 • Pełnienie funkcji nadzorcy układu w postępowaniach o zatwierdzenie układu (konsultacja propozycji układowych, nadzór nad przebiegiem głosowania propozycji układowych, sporządzanie sprawozdań nadzorcy układu). W ramach funkcji nadzorcy układu także świadczenie także takich usług jak tworzenie programów restrukturyzacji i organizowanie finansowania procesów restrukturyzacyjnych oraz pomoc w zbywaniu mienia dłużników.
 • Pełnienie funkcji zarządcy w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne.
 • Pełnienie funkcji w doradcy w negocjacjach indywidualnych ugód zawieranych przez osoby prawne i fizyczne z instytucjami finansowymi (ustalanie propozycji harmonogramu spłaty zadłużenia wobec instytucji finansowych, pomoc w przygotowywaniu dokumentacji wymaganych w toku restrukturyzacji przez instytucje finansowe w tym  opracowywanie programów restrukturyzacji z prognozami finansowymi , opiniowanie umów restrukturyzacji zadłużenia).


Pośrednictwo finansowe 

 • Tworzenie memorandów informacyjnych, biznes planów z prognozami finansowymi,
 • Nawiązywanie kontaktów z instytucjami finansowymi – bankami, funduszami inwestycyjnymi, prywatnymi inwestorami.
 • Opracowywanie wniosków kredytowych.
 • Opiniowanie umów i innych dokumentów, w tym Warunków Emisji Obligacji, umów kredytowych i dokumentów prawnego zabezpieczenia spłaty kredytów.
 • Doradztwo dla osób fizycznych przy zaciąganiu kredytów hipotecznych w tym opiniowanie umów kredytowych – wskazanie czynników ryzyka w zapisach umowy.
 • Możliwość organizowania finansowania zewnętrznego w oparciu o środki brytyjskie i szwajcarskie.


Pozostałe usługi

 • Opiniowanie kluczowych  umów towarzyszących realizacji projektów inwestycyjnych takich jak umowy najmu, umowy rezerwacyjne i deweloperskie, kontrakty z generalnymi wykonawcami w projektach deweloperskich, porozumień wspólników (umowy inwestycyjne), umowy/statuty spółek celowych.
 • Tworzenie ekspertyz gospodarczych
 • Opracowywanie dokumentacji cen transferowych